142 results Refine Results
 1. 1
  Wen shi /
  文史 /
  Published 1962
  ...Zhonghua shu ju,...
  Journal
 2. 2
  Kunlun ji Nanhai gu dai hang xing kao ; Sumendala gu guo kao /
  昆仑及南海古代航行考 ; 苏门答剌古国考 /
  by Ferrand, Gabriel, 1864-1935
  Published 2002
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book
 3. 3
  Xi fang Dao jiao yan jiu bian nian shi /
  西方道敎硏究編年史 /
  by Seidel, Anna K.
  Published 2002
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book
 4. 4
  Wei Jin Nan Bei chao fo jiao lun cong /
  魏晉南北朝佛敎论丛 /
  by Fang, Litian
  Published 1982
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book
 5. 5
  Tang dai san da di yu wen xue shi zu yan jiu /
  唐代三大地域文学士族硏究 /
  by Li, Hao, 1960 Aug. 5-
  Published 2002
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book
 6. 6
  Dunhuang gu ji xu lu /
  敦煌古籍敘錄 /
  by Wang, Zhongmin, 1903-
  Published 1979
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book
 7. 7
  Zhongguo fo jiao si xiang zi liao xuan bian /
  中國佛教思想資料選編 /
  Published 1981
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book
 8. 8
  Zhuzi wan nian quan lun /
  朱子晚年全論 /
  by Li, Fu, 1673-1750
  Published 2000
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book
 9. 9
  Han shu /
  書 /
  by Ban, Gu, 32-92
  Published 1962
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book
 10. 10
  Jin shu /
  晉書 /
  by Fang, Xuanling, 578-648
  Published 1974
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book
 11. 11
  Sui shu /
  隋書 /
  Published 1974
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book
 12. 12
  Liang shu /
  梁書 /
  by Yao, Silian, 557-637
  Published 1973
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book
 13. 13
  Chen shu /
  陳書 /
  by Yao, Silian, 557-637
  Published 1972
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book
 14. 14
  Wei shu /
  魏書 /
  by Wei, Shou, 506-572
  Published 1974
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book
 15. 15
  Bei Qi shu /
  北齊書 : [50卷] /
  by Li, Baiyao, 565-648
  Published 1972
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book
 16. 16
  Zhou shu /
  周書 /
  by Linghu, Defen, 583-666
  Published 1971
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book
 17. 17
  Nan shi /
  南史/
  by Li, Yanshou, 7th cent
  Published 1975
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book
 18. 18
  Bei shi /
  北史 /
  by Li, Yanshou, 7th cent
  Published 1983
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book
 19. 19
  Jiu Wu dai shi /
  舊五代史 /
  by Xue, Juzheng, 912-981
  Published 1976
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book
 20. 20
  Xin Wu dai shi /
  新五代史 /
  by Ouyang, Xiu, 1007-1072
  Published 1974
  ...Zhonghua shu ju,...
  Book