63 results Refine Results
 1. 1
  Zhongguo shi tong lun : Neiteng Hunan bo shi Zhongguo shi xue zhu zuo xuan yi /
  中囯史通论 : 內藤湖南博士中囯史学著作选译 /
  by Naitō, Torajirō, 1866-1934
  Published 2004
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book
 2. 2
  Duan lie : 20 shi ji 90 nian dai yi lai de Zhongguo she hui /
  断裂 : 20世纪90年代以来的中囯社会 /
  by Sun, Liping
  Published 2003
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book
 3. 3
  Guang bo dian shi guan li xue /
  广播电视管理学 /
  by Xu, Liling
  Published 2002
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book
 4. 4
  Zhongguo she tuan gai ge : cong zheng fu xuan ze dao she hui xuan ze /
  中国社团改革 : 从政府选择到社会选择 /
  by Wang, Ming, 1960-
  Published 2001
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book
 5. 5
  2002 nian Zhongguo ren kou yu lao dong wen ti bao gao : cheng xiang jiu ye wen ti yu dui ce = Employment in rural and urban China : issues and options /
  2002年中国人口与劳动问题报告 : 城乡就业问题与对策 = Employment in rural and urban China : issues and options /
  Published 2002
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book
 6. 6
  "San ge dai biao" zhong yao si xiang yu Zhongguo te se she hui zhu yi /
  "三个代表"重要思想与中囯特色社会主义 /
  Published 2004
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book
 7. 7
  Zhongguo gong ren de ming yun : gai ge yi lai gong ren de she hui xing dong /
  中国工人的命运 : 改革以来工人的社会行动 /
  by Feng, Tongqing
  Published 2002
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book
 8. 8
  2001-2002 nian : Zhongguo wen hua chan ye fa zhan bao gao /
  2001-2002年 : 中国文化产业发展报告 /
  Published 2002
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book
 9. 9
  Dang dai Zhongguo ren de xing xing wei yu xing guan xi = Sexual behavior and relation in contemporary China /
  当代中国人的性行为与性关系 = Sexual behavior and relation in contemporary China /
  Published 2004
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book
 10. 10
  Ying cang Dunhuang she hui li shi wen xian shi lu /
  英藏敦煌社會歷史文獻釋錄 /
  Published 2001
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book
 11. 11
  Lun yi shi cao zong /
  论意识操纵 /
  by Kara-Murza, S. G.
  Published 2004
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book
 12. 12
  2004 nian : Zhongguo she hui xing shi fen xi yu yu ce = Analysis and forecast on China's social development (2004) /
  2004年 : 中囯社会形势分析与预测 = Analysis and forecast on China's social development (2004) /
  Published 2004
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book
 13. 13
  Zhongguo she hui yu Zhongguo yan jiu /
  中国社会与中国研究 /
  Published 2004
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book
 14. 14
  Chuan tong Zhonghua wen hua yu xian dai jia zhi de ji dang /
  传统中华文化与现代价值的激荡 /
  Published 2002
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Conference Proceeding Book
 15. 15
  Jie xi Chen Yinke /
  解析陈寅恪 /
  Published 1999
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book
 16. 16
  Zhui yi Feng Youlan /
  追忆冯友兰 /
  Published 2002
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book
 17. 17
  Jie xi Feng Youlan /
  解析冯友兰 /
  Published 2002
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book
 18. 18
  Jie xi Wu Mi /
  解析吴宓 /
  Published 2001
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book
 19. 19
  Wang Fuzhi yi xue : yi Qing chu xue shu wei shi jiao /
  王夫之易学 : 以淸初学朮为视角 /
  by Wang, Xuequn, 1956-
  Published 2002
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book
 20. 20
  2003 nian : Zhongguo she hui xing shi fen xi yu yu ce /
  2003年 : 中囯社会形势分析与预测 /
  Published 2003
  ...She hui ke xue wen xian chu ban she,...
  Book