34 results Refine Results
 1. 1
  by Ogiwara, Unrai, 1869-1937
  Published 1972
  ...Sankibō Busshorin,...
  Book
 2. 2
  Published 1972
  ...Sankibō Busshorin,...
  Book
 3. 3
  by Satō, Mitsuo, 1901-
  Published 1963
  ...Sankibō Busshorin,...
  Book
 4. 4
  by Tsukamoto, Keishō, 1929-
  Published 1980
  ...Sankibō Busshorin,...
  Book
 5. 5
  by Maeda, Egaku, 1926-
  Published 1972
  ...Sankibō Busshorin,...
  Book
 6. 6
  by Tsukamoto, Keishō, 1929-
  Published 1966
  ...Sankibō Busshorin,...
  Book
 7. 7
  Pārigo bunpō /
  パーリ語文法 /
  by Mizuno, Kōgen, 1901-
  Published 1955
  ...Sankibō Busshorin,...
  Book
 8. 8
  Published 1995
  ...Sankibō Busshorin,...
  Book
 9. 9
  by Yokoyama, Kōitsu, 1940-
  Published 1996
  ...Sankibō Busshorin,...
  Book
 10. 10
  by Ōno, Hōdō, 1883-
  Published 1954
  ...Sankibō Busshorin,...
  Book
 11. 11
  by Hikata, Ryūshō, 1892-
  Published 1978
  ...Sankibō busshorin,...
  Book
 12. 12
  by Mori, Sodō, 1934-
  Published 1984
  ...Sankibō Busshorin,...
  Book
 13. 13
  Genshi Bukkyō seiten no seiritsushi kenkyū /
  原始佛教聖典の成立史研究 /
  by Maeda, Egaku, 1926-
  Published 1964
  ...Sankibō Busshorin,...
  Book
 14. 14
  Indogaku Bukkyōgaku kenkyū sakuin : dai 1-kan dai 1-gō--dai 32-kan 2-gō (64-satsu) Shōwa 27-nen 7-gatsu--Shōwa 59-nen 3-gatsu /
  印度學佛敎學硏究索引 : 第1卷第1号--第32卷第2号(64冊)昭和27年7月--昭和59年3月 /
  Published 1987
  ...Sankibō Busshorin,...
  Book
 15. 15
  Chūgan Bukkyō ronkō /
  中觀佛教論攷 /
  by Yamaguchi, Susumu, 1895-
  Published 1944
  ...Sankibō Busshorin,...
  Book
 16. 16
  Bukkyō ni okeru shinshikisetsu no kenkyū /
  仏敎における心識說の研究 /
  by Katsumata, Shunkyō, 1909-
  Published 1961
  ...Sankibō Busshorin,...
  Book
 17. 17
  Pāri Bukkyō o chūshin to shita Bukkyō no shinshikiron /
  パーリ仏敎を中心とした仏敎の心識論 /
  by Mizuno, Kōgen, 1901-
  Published 1964
  ...Sankibō Busshorin,...
  Book
 18. 18
  Genkan shōgonron no kenkyū /
  現観荘厳論の研究 /
  by Mano, Ryūkai, 1922-
  Published 1972
  ...Sankibō Busshorin,...
  Book
 19. 19
  Bukkyō ni okeru mu to u to no tairon,
  佛教における無と有との對論,
  by Yamaguchi, Susumu, 1895-
  Published 1964
  ...Sankibō Busshorin...
  Book
 20. 20
  Published 1995
  ...Sankibō Busshorin,...
  Book