1. 1
  2001-2002 nian : Zhongguo wen hua chan ye fa zhan bao gao /
  2001-2002年 : 中国文化产业发展报告 /
  Published 2002
  ...Wen hua lan pi shu...
  Book
 2. 2
  2005 nian Zhongguo wen hua chan ye fa zhan bao gao = Report on development of China's cultural industry, 2005 /
  2005年中国文化产业发展报告 = Report on development of China's cultural industry, 2005 /
  Published 2005
  ...Wen hua lan pi shu...
  Book