1. 1
  Zhongguo gu dai de "jia" yu guo jia /
  中国古代的"家"与国家 /
  by Ogata, Isamu, 1938-
  Published 2009
  ...Riben xue zhe Zhongguo shi yan jiu cong kan....
  Book