20 results Refine Results
 1. 1
  by Buckman, Peter, 1941-
  Published 1984
  Book
 2. 2
  by Gander, Ryan
  Published 2007
  Book
 3. 3
  by Poliakoff, Stephen, Mr
  Published 2017
  eBook
 4. 4
  by Davis, Rib
  Published 2001
  Book
 5. 5
  Dian shi ju jian shang /
  电视剧鉴赏 /
  Published 2005
  Book
 6. 6
  Dian shi ju xu shi yan jiu = dianshiju xushiyanjiu /
  电视剧叙事研究 = dianshiju xushiyanjiu /
  by Yang, Xinmin
  Published 2003
  Book
 7. 7
  Dian shi ju yi shu lun /
  电视剧艺术论 /
  by Liu, Yeyuan
  Published 2005
  Book
 8. 8
  Published 2010
  Video DVD
 9. 9
  by Buonanno, Milly
  Published 2012
  Book
 10. 10
  Ju ling tian xia : zhong wai dian shi ju chan ye fa zhan bao gao = Yearbook of the world TV-drama industry /
  剧领天下 : 中外电视剧产业发展报告 = Yearbook of the world TV-drama industry /
  Published 2011
  Book
 11. 11
  Published 2010
  Video DVD
 12. 12
  Published 2004
  Book
 13. 13
  Published 2007
  Video DVD
 14. 14
  Video VHS Serial
 15. 15
  Shu ma xi ju xue : ying shi, dian wan yu zhi neng ou xi yan jiu = Digital theatre : an approach to film, TV, video game and intelligent puppet /
  数码戏剧学 : 影视, 电玩与智能偶戏硏究 = Digital theatre : an approach to film, TV, video game and intelligent puppet /
  by Huang, Mingfen
  Published 2003
  Book
 16. 16
  by Henderson, Lesley
  Published 2007
  Book
 17. 17
  Book
 18. 18
  by Self, David
  Published 1984
  Book
 19. 19
  Published 2008
  Book
 20. 20
  Zhong Mei dian shi yi shu bi jiao /
  中美电视艺术比较 /
  by Miao, Di
  Published 2005
  Book