15 results Refine Results
 1. 1
 2. 2
  Published 1962
  Book
 3. 3
  Chu tu jian bo cong kao /
  出土简帛丛考 /
  by Liao, Mingchun
  Published 2004
  Book
 4. 4
  by Giles, Lionel, 1875-1958
  Published 1957
  Book
 5. 5
 6. 6
  Published 1997
  Book
 7. 7
  Guodian Chu jian Laozi jiao shi /
  郭店楚簡老子校釋 /
  by Liao, Mingchun
  Published 2003
  Book
 8. 8
  Guodian Chu mu zhu jian /
  郭店楚墓竹簡 /
  Published 1998
  Book
 9. 9
  Published 2000
  Conference Proceeding Book
 10. 10
  Guodian zhu jian yu xian Qin xue shu si xiang /
  郭店竹簡与先秦学术思想 /
  by Guo, Yi
  Published 2001
  Book
 11. 11
  Jian bo xu ci yan jiu zhuan ji /
  簡帛虛詞研究專輯 /
  Published 2010
  Book
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
  Zhongguo shao shu min zu gu ji zong mu ti yao.
  中国少数民族古籍总目提要.
  Published 2010
  Book