1. 1
    Da zhong wen hua lun : dang dai Zhongguo wen hua fen xi /
    大众文化论 : 当代中国大众文化分析 /
    by Jin, Minqing
    Published 2002
    Book