1. 1
  2001-2002 nian : Zhongguo wen hua chan ye fa zhan bao gao /
  2001-2002年 : 中国文化产业发展报告 /
  Published 2002
  Other Authors ...Jiang, Lansheng...
  Book
 2. 2
  Zhongguo zhong shi yu fa shi yan jiu /
  中国中世语法史研究 /
  by Shimura, Ryōji, 1928-1984
  Published 1995
  Other Authors ...Jiang, Lansheng...
  Book