Title Author Format Year of Publication Results
Zhongguo "wen ge" shi nian shi / Yan Jiaqi, Gao Gao bian zhu. Yan, Jiaqi, 1942- Book 1986 1
Your match would be here.
Zhongguo wen hua chan ye nian du fa zhan bao gao (2010) = The annual development report of Chinese cultural industries (2010) / Ye Lang zhu bian ; [Beijing da xue wen hua chan ye yan jiu suo, Guo jia wen hua chan ye chuang xin yu fa zhan yan jiu ji di zhu bian.]   Book 2010 1
Zhongguo wen hua chang shi / Guo wu yuan qiao wu ban gong shi, Zhongguo hai wai jiao liu xie hui = Common knowledge about Chinese culture / The Overseas Chinese Affairs Office of the State Council, China Overseas Exchanges Association.   Book 2004 1
Zhongguo wen hua chuan tong de liu ge mian xiang = Six facets of Chinese cultural tradition / Li Oufan zhu. Lee, Leo Ou-fan Book 2016 1
Zhongguo wen hua dao lun / Zhao Jihui zhu. Zhao, Jihui Book 1994 1
Zhongguo wen hua de chuan cheng yu kai tuo : Xianggang zhong wen da xue si shi zhou nian xiao qing guo ji yan tao hui lun wen ji / Wang Hongzhi, Liang Yuansheng, Luo Bingliang bian.   Conference Proceeding
Book
2009 1
Zhongguo wen hua de zai zhan kai : ru xue san qi zhi hui gu yu zhan wang / Shi Yongzhi zhu. Shi, Yongzhi Book 2012 1
Zhongguo wen hua jin dai zhuan xing guan kui / Feng Tianyu zhu. Feng, Tianyu, 1942- Book 2010 1
Zhongguo wen hua mian mian guan / Mei Lichong, Wei Huiluan, Yang Junxuan. Mei, Lichong Book 1993 1
Zhongguo wen hua shi / Zhu Hengfu bian zhu. Zhu, Hengfu Book 2000 1
Zhongguo wen hua shi chang fa zhan bao gao. 2003 / Liu Yuzhu zhu bian.   Book 2004 1
Zhongguo wen hua xi chuan Ouzhou shi / [Fa] Antianpu zhu ; Geng Sheng yi. Etiemble, 1909- Book 2000 1
Zhongguo wen hua yao yi / Liang Shuming zhu. Liang, Shuming, 1893- Book 1963 1
Zhongguo wen hua yao yi xin bian / Lao Siguang zhu ; Liang Meiyi bian. Lao, Siguang Book 1998 1
Zhongguo wen hua yu yan xue ci dian / Song Yongpei, Duanmu Liming bian zhu. Song, Yongpei Book 1993 1
Zhongguo wen hua zhi jing shen jia zhi / Tang Junyi zhu. Tang, Junyi, 1909-1978 Book 2005 1
Zhongguo wen hua zhi lü [videorecording] = A cultural journey through China / Xianggang Zhong wen da xue shi ting zhi zuo bu zhi zuo ; Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo ce hua ji chu ban.   Video
DVD
2007 1
Zhongguo wen hua zhi shen ceng jie gou / Wang Zongwen zhu. Wang, Zongwen Book 1995 1
Zhongguo wen ming de ben zhi : quan ze zu zhi jie gou xia de gong gong quan li yi ti hua -- yi zhong li shi zhe xue de si kao / Chen Xuanliang bian zhu. Chen, Xuanliang Book 2015 1
Zhongguo wen ren jie ceng shi lun / Gong Pengcheng zhu. Gong, Pengcheng Book 2004 1