Title Author Format Year of Publication Results
Ko e ama uga / tohia ai e Lino Nelisi ; tau fakatino ta e Falcon Halo. Nelisi, Lino, 1952- Book 1992 1
Ko E Fakafetuiaga He Haau A Magafaoa Mo E Haau A Aoga Tokoluga.   Book 1998 1
Ko e fale ha mautolu = Our house.   Book 1979 1
Ko e fanā fotu' : success in motion, transforming Pasifika education in Aotearoa New Zealand 1993-2009 : a thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Pacific Studies and Education at the University of Canterbury, Christchurch, New Zealand / Lesieli Pelesikoti Tongati'o. Tongati'o, Lesieli Pelesikoti Thesis
Book
2010 1
Ko e feke 'a mami' = Mum's octopus / faʻu ʻe Don Long ; tā fakatātā 'e Gus Sinaumea Hunter ; liliu ʻe Emeli Sione. Long, Don, 1950- Book 2015 1
Ko e feke ha mami = Mum's octopus / tohia e Don Long ; tau fakatino tā e Gus Sinaumea Hunter ; fakaliliu e Granby Siakimotu. Long, Don, 1950- Book 2016 1
Ko e fenoga ne fano viko takai ai ke he lalolagi ke he valugofulu ni e tau aho / ne liliu ai e Tongakilo = translated from English into Niuean by Tongakilo ; illustrated by Conrad Frieboe. Verne, Jules, 1828-1905 Book 1967 1
Ko e fepoupou'aki'a ho famili mo e kolisi : ko e tohi fakahinohino ki he ngaahi matu'a, kau tauhi fanau mo e kakai mei he 'otu motu pasifiki.   Book 1998 1
Ko e fifine : from the original "She" / by H. Rider Haggard ; illustrated by Conrad Frieboe ; ne liliu ai e Tongakilo. Haggard, H. Rider (Henry Rider), 1856-1925 Book 1969 1
Ko e Kaina mau mitaki / ko e tala mai i Tokelau tohia ai e Sue Mooar ; tau fakatino ta e Clare Bowes ; fakaliliu e Pefi Kingi mo e magafooa lagomatai. Mooar, Sue Book 1992 1
Ko e kava : mo e ngaahi koloa faka-Tonga.   Book 2006 1
Ko e korolo aelani / by R.M. Ballantyne ; retold by Haydn Perry ; translated by Tongakilo ; illustrated by Alan S. Howie ; translation by kind permission of George G. Harrap & Co. Ltd. Perry, Haydn Book 1971 1
Ko e lālanga mosikaka mo hono fakalakalaka = An innovation on traditional weaving / Lesieli Katokakala Tohi Tupou. Topou, Lesieli Katokakala Tohi Book 2013 1
Ko e lau pe = It's just talk : ambiguity and informal social control in a Tongan village / by Louise Myra Bernstein. Bernstein, Louise Myra Thesis
Book
1983 1
Ko e maala talo ha Tono = Tono's talo garden / tohia e Tiva Toeono ; tau fakatino tā e Falcon Halo. Toeono, Tiva Book 2016 1
Ko e maama kua kikila ki Niue nukututaha = The dawning of the Gospel on Niue / edited by Afele Paea, Birtha Wilma Lisimoni-Togahai.   Book 2010 1
Ko e magafaoa ha mautolu = Our family.   Book 1979 1
Ko e Mali : ko e talanoa faka-Tonga mei Nuʻu Sila / faʻu ʻe Christine Nurminen ; tā fakatātā ʻe Elspeth Alix Batt ; liliu ʻe Christine Nurminen. Nurminen, Christine Book 2009 1
Ko e mata fanafiti uli / by R.L. Stevenson ; ne liliu ai e Tongakilo. Stevenson, Robert Louis, 1850-1894 Book 1970 1
Ko e Maveheaga Fou he Iki ha tautolu, ko Iesu Keriso : katoa mo e tohi e tau Salamo / kua liliu ke he vagahau Niue.   Book
Electronic
eBook
1873 2